ziveprostory.cz ?ivé proStory

ziveprostory.cz
Title: ?ivé proStory
Keywords:
Description: ?ivé proStory P?ejít k obsahu webu Menu a widgety Literárně-vytvarná soutě? Workshop Workshop Ideální ??ár Workshop – témata P?edná?ky Procházky Pecha Kucha Městské zásahy Víkend pro architekty Podkla
ziveprostory.cz is ranked 7165179 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,443. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. ziveprostory.cz has 43% seo score.

ziveprostory.cz Information

Website / Domain: ziveprostory.cz
Website IP Address: 31.31.225.15
Domain DNS Server: ns.forpsi.cz,ns.forpsi.net,ns.forpsi.it

ziveprostory.cz Rank

Alexa Rank: 7165179
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

ziveprostory.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $2,443
Daily Revenue: $6
Monthly Revenue $200
Yearly Revenue: $2,443
Daily Unique Visitors 616
Monthly Unique Visitors: 18,480
Yearly Unique Visitors: 224,840

ziveprostory.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Fri, 12 Aug 2016 11:48:55 GMT
Server Apache

ziveprostory.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage

ziveprostory.cz Traffic Sources Chart

ziveprostory.cz Similar Website

Domain Site Title

ziveprostory.cz Alexa Rank History Chart

ziveprostory.cz aleax

ziveprostory.cz Html To Plain Text

?ivé proStory P?ejít k obsahu webu Menu a widgety Literárně-vytvarná soutě? Workshop Workshop Ideální ??ár Workshop – témata P?edná?ky Procházky Pecha Kucha Městské zásahy Víkend pro architekty Podklady pro architekty O?ivené prostory Piáno ve ??á?e Ohni?tě ve ??á?e a okolí ??ár?tí architekti Kontakt Projekt podporují skafandr, civic, nominal hledáme dal?í sponzory Mediální partne?i Sledujte nás na Facebooku O projektu Aktuálně: Právě probíhají Městské zásahy – vystava podnět? a návrh? p?ed Muzeem nové generace v Zámku ??ár. Diskutujte o jednotlivych podnětech zde! Chystáme vyvrcholení dvou let aktivit v rámci festivalu ?ivé proStory, Powered by PechaKucha. P?ij?te 21. ?íjna do Kina Vyso?ina. O?ivili jsme ??árské nádra?í piánem a chceme o?ivovat i ??árská ohni?tě. P?ij?te na první posezení u ohně: 10. ?ervence 21:00 Ho?íme ??árem v Zámku na 1. nádvo?í. Chcete byt informováni o aktualitách? Zadejte sv?j e-mail: O nás Jsme místní parta zapálenych lidí, které zále?í na tom, jak vypadá město, ve kterém ?ijeme. Pro? nás to zajímá? Uspo?ádání ve?ejného prostoru ovlivňuje to, zda se zastavíme, za?neme vnímat jeho mo?nosti a budeme v něm chtít ?ít, tvo?it, odpo?ívat, sdílet a nebo zda jen raději co nejrychleji proletíme z bodu A do bodu B. Kvalitně vytvo?eny prostor je podle nás ten, ktery je jako ?ivy organismus a odehrávají se v něm p?íběhy, někdy inspirativní a mnohdy nezapomenutelné, ?astěji v?ak oby?ejné a v?ední, ale s pocitem, ?e je nám v něm dob?e a rádi se sem vracíme. Jak chceme o?ivit prostory ??áru? Vytvarně literární soutě? Jak vidím svoje město (květen 2015) Mnohokrát jsme v zajetí stereotyp?, proto jsme zkusili po?ádat o pomoc děti. Právě ony proto nakreslily, jak vidí svoje město a co by t?eba rády změnily. Vy si jejich nápady a tvorbu m??ete prohlédnout na facebooku. Workshop student? architektury (10. – 16. zá?í 2015) Pod vedením zku?enych lektor? dáme, místní apatií nezatí?enym, mladym architekt?m mo?nost k zamy?lení nad tím, jak navrhnout podobu těch míst, která denně vyu?íváme, ale ani nás nenapadne, ?e by t?eba mohla vypadat trochu jinak a podstatně lépe. Reportá? TV Vyso?ina. Prezentace vystup?. (slidy) Procházka na Den architektury (3. ?íjna 2015) Projdeme se spole?ně po ??á?e a zastavíme se u nejen místní kvalitní architektury. V na?em městě je jí mnoho, nejvíce zejména z dob prudkého rozvoje města v minulém století, nepov?imnutu ji v?ak ?asto míjíme s tím, ?e to p?ece jsou jen oby?ejné domy a prostory, nerozpoznány jako dobrá architektura. Cesta městem nám m??e byt inspirací k získání nového pohledu na jeho zákoutí a m??e byt impulsem ke změně vztahu mnoha obyvatel k ve?ejnému prostoru, jeho hodnotám a architektu?e jako fenoménu samotného genia loci. Fotogalerie z procházek na Facebooku. Pecha Kucha Night vol. 2 na téma ve?ejny prostor (16. ?íjna 2015) Ve?er plny inspirativních host?, kte?í se zabyvají ve?ejnym prostorem a? u? profesně (architekti, urbanisté…) nebo zájmově ?i alternativně (streetart…). M??eme si spole?ně p?estavit a popovídat o tom jakymi směry by se město mohlo ubírat, jak by se mohlo změnit a jak by nám mohlo byt bli??í, jak by se mohlo stát samoz?ejměj?í a p?íjemněj?í sou?ástí na?eho ka?dodenního ?ivota. Videozáznamy na YouTube! Městské zásahy (b?ezen-květen 2016) Poj?me si v?ichni spole?ně na ja?e ?íci, které prostory bychom rádi změnili a jak. Pop?emy?líme nad tím, co nám vadí, co bychom chtěli nového, co změnit, zlep?it, jaké máme nápady a p?izveme si k tomu architekty od nás i ze zahrani?í, aby nám to pomohli ?e?it. To v?e zhmotníme formou tvorby návrh? změn, úprav ve?ejného prostoru nebo budov podle úspě?ného konceptu známého jako ?Městské zásahy“. Kdo se ve ??á?e zabyvá architekturou? Podívejte se na seznam ??árskych architekt? a p?ípadně jej doplňte. 3 komentá?e: ?O projektu“ Miroslav ?kapa napsal: 14. 7. 2015 (11:53) Dobry den, chtěl bych se zeptat zda je někde vyhlá?ení na internetu nebo jak se dozvím kdo tuto soutě? vyhrál. děkuji Odpovědět jan.sedo napsal: 14. 7. 2015 (12:42) Dobry den, vyhlá?ení soutě?e proběhlo dne 6. ?ervna na Dni ??áru a následně byli vyherci uvedení na vystavě děl ze soutě?e, která byla od tého? data a? do uplynulé neděle nejd?íve v atriu, poté na náměstí, u polikliniky a svoji pou? zakon?ila v areálu zámku Kinskych. Hlavní vítězové z ka?dé kategorie jsou potom na na?em facebooku. Odpovědět jan.sedo napsal: 9. 10. 2015 (19:24) Ji? je najdete i na na?em facebooku: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.452561474930455.1073741842.155162861336986 Odpovědět Napsat komentá? Zru?it odpově? na komentá? Va?e emailová adresa nebude zve?ejněna. Vy?adované informace jsou ozna?eny * Komentá? Jméno * Email * Webová stránka Pou?íváme WordPress (v ?e?tině). Za webhosting děkujeme Králi.cz U?íváme cookies, abychom vám zajistili co mo?ná nejsnadněj?í pou?ití na?ich webovych stránek a dále jsou na tomto webu cookie Google analytics, YouTube a Facebook. Pokud budete nadále prohlí?et na?e stránky p?edpokládáme, ?e s pou?itím cookies souhlasíte.Souhlasím

ziveprostory.cz Whois

Domain Name: ZIVEPROSTORY.CZ